Ohjaus ja valmennus

Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry:n valmentajat ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja. Seura huolehtii uusien valmentajien ja ohjaajien koulutuksesta. Koulutus pohjautuu Suomen Tanssiurheiluliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen. Myös aikuisia ohjataan ja tuetaan osallistumaan seuran toimintaan. Valmentajat, ohjaajat ja muut taustayhteisön aikuiset antavat esimerkkiä terveellisistä elämäntavoista ja hyvistä käytöstavoista. Seura edistää esimerkillisellä toiminnallaan monipuolisesti kehon- ja mielenterveyttä sekä dopingin ja urheilun epäeettisen käyttäytymisen vastustusta. 

Seuran toiminta perustuu laadittuihin sääntöihin ja konseptiin. Seuran toiminnassa noudatetaan Reilu pelin periaatteita: 1.Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, 2.Vastuu kasvatuksesta 3. Terveyden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Näiden periaatteiden mukaan jokainen on tervetullut toimintaan ja tanssitunnille mukaan riippumatta tanssitaustasta tai lähtötasosta. Seura myös kasvattaa, eikä pelkästään opeta tanssimista, joten ohjaajat huolehtivat, että tanssitunnilla toimitaan sovittujen sääntöjen mukaan toista kunnioittaen. Harrastajia ja heidän vanhempiaan ohjeistetaan turvallisuusasioista, esim. mihin salissa saa/ei saa koskea sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä näkyy mm. siinä, että lasten ryhmiä ei sijoiteta liian myöhäiseen iltaan ja näin varmistetaan riittävä lepo ennen seuraavaa päivää. Seurassa toimitaan rehellisesti ja oikeudenmukaisesti niin harrastajia kuin heidän vanhempiaankin kohtaan ja esim. lisäkustannuksista, kuten puvuista tai muista tanssitarvikkeista tiedotetaan avoimesti etukäteen. Salilla kierrätetään roskat mahdollisuuksien mukaan ja pidetään paikat siistinä.

Jokainen ryhmä päivittää kauden alkupuolella ryhmäkohtaiset pelisäännöt valmentajien kanssa ja niitä noudatetaan kauden aikana. Nuoret kannustavat toinen toistaan eri tilanteissa ja siten kehittävät myös omia sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan. Pelisäännöt tehdään myös lasten ja nuorten vanhempien kanssa ja ohjaajan kautta säännöt viestitetään koko ryhmän vanhemmille. 

Seurassamme toimii monen tasoisia ohjaajia ja valmentajia huomioiden valmennettavien ja ohjattavien tason. Valmennus etenee aina ryhmästä riippumatta positiivisen palautteen ja kannustuksen kautta. Harjoitustuntien sisältöä suunnitellessaan ottavat valmentajat aina huomioon valmennettavien iän ja taitotason. Harrasteryhmissä tärkeintä ei ole virheetön suorittaminen, vaan tanssin ilo, joten virheitä ei korosteta, vaan iloitaan onnistumisista. Valmentajat ja ohjaajat tuovat tanssitunneille oman persoonallisen tapansa ohjata ryhmäänsä ja näin harjoitusten sisältö on monipuolista.

Ohjaajan ensisijaisena tavoitteena on ohjata harrastaja käyttäytymään ja keskittymään ohjaustilanteen vaatimalla tavalla luoden terveen ja reilun pohjan harrastetoiminnan aloittamiselle ja siinä kehittymiselle. Haluamme huomioida valmennuksessamme kokonaisvaltaisesti tanssijoita sekä elämän eri osa-alueita. Toivomme, että pystymme näin ollen antamaan urheilijoille ja harrastajille monipuolisen liikunnallisen pohjan tulevaisuutta ja lajia varten. Lasten kanssa toimivien ohjaajien rikosrekisteri selvitetään ja ohjaajien kanssa tehdään työsopimukset kirjallisesti seuran oman pohjan mukaan.

Tanssilajeihin tutustuminen mahdollistetaan ilmaisella tutustumiskerralla sekä sillä, että mukaan voi tulla vaikka kesken kauden harrastusinnon syttyessä. Maksujärjestelyt ovat joustavat esim. harrastajan tai hänen vanhempiensa taloudellisen tilanteen vuoksi ja tanssilajeihin on mahdollista tutustua myös 5/10 kerran kortilla, mikäli koko kaudeksi sitoutuminen on haastavaa. Lisäksi etenkin uusista tanssilajeista järjestetään tiiviskursseja, jotta nähdään, mitkä tanssilajit kiinnostavat ihmisiä.

Kauden ensimmäisellä tunnilla kerrotaan toiminnan kauden tavoitteet ja sisällöt (lasten ryhmissä myös vanhemmille joko harjoitusten yhteydessä tai erillisessä vanhempainillassa). Ryhmät on muodostettu ensisijaisesti ikätasojen mukaan, mutta ohjaaja voi ohjata halukkaat ja taidollisesti nopeammin etenevät kisaryhmään (tällä kaudella syksy 2019 kokeilussa streetdancen kisaryhmä) tai ikätason perusteella isompien ryhmään.

Perusarvot kaikille tunneille ovat:

 • Hyvä käyttäytyminen ja kielenkäyttö 
 • Toisten huomioonottaminen 
 • Me-henki
 • Laadukkuus 
 • Samanarvoisuus ja tasa-arvo 
 • Siisteys ja puhtaus
 • Keskittyminen

Keskeisiä opetuksen rakenteessa huomioitavia asioita:

 • Tanssin ilon säilyttäminen kaikissa tilanteissa 
 • Monipuolisen musiikin käyttäminen opetuksessa 
 • Yksilöiden väliset erot ja erityistä huomiota vaativat lapset/nuoret 
 • Sopeutuminen ryhmään yksilönä 
 • Sopeutuminen pari- ja ryhmätyöskentelyyn 
 • Ohjaajan ja harrastajan vuorovaikutus 
 • Ohjaajan ja vanhemman vuorovaikutus 
 • Vanhemmat mukana harrastuksessa ja toimintaympäristössä 
 • Näytöstoiminta ja -tilanteet

 Keskeisiä tanssitunnin rakenteessa huomioitavia asioita (lapset): 

 • Alkuvirittäytyminen ja kontaktin luominen
 • Tila (energian purkaminen ja lämmittely)
 • Yksilöharjoitus (keho, opittava aines) 
 • Pari- ja ryhmätyöskentely
 • Luova improvisaatio 
 • Lopetus (loppukontakti ja rauhoittuminen)
Image

Kilpatanssin ohjauksen ja valmennuksen linjaus (lapset ja aikuiset)

Kilpatanssissa tuetaan tanssijan kehittymistä sosio-emotionaalisissa (mm.yhteisöllisyys, toisten huomioiminen, hyvän itsetunnon rakentaminen) kognitiivisissa (mm.oman kehon hahmotus, ajattelu,oppiminen) ja fyysis-motorisissa (mm.kuntotekijät, liikuntataidot, liikehallintatekijät)  taidoissa sekä ohjataan osallistujaa ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys.

Ohjauksen ja valmennuksen tavoitteena on lajiharjoittelun ohella kehittää tanssijan sosiaalisia taitoja ja luovuutta. Opetuksessa tulee huomioida osallistujien yksilölliset erot, iästä riippuvat henkiset ja motoriset valmiudet sekä kasvattaa puhtaan ja reilun urheilun sekä kilpailun periaatteisiin. Tanssinopetus tarjoaa turvallisen ympäristön tanssijalle taitojen, tietojen ja kokemusten kartuttamiseen ja mahdollistaa näin elinikäisen liikunnallisen elämäntavan. Tanssiliikunta antaa mahdollisuuden liikunnan, taiteen ja musiikin kohtaamiseen. Tanssiurheilu tukee omaehtoista harrastuneisuutta, vastuullisuutta ja opettaa toimimaan yhteisön jäsenenä ja myös yhteisöä varten. 

Opetuksen rakenne:

→ huomioidaan  sosio- emotionaalisten-, kognitiivisten- ja fyysis-motoristen taitojen monipuolinen harjaannuttaminen 

→ Tunnetilojen kohtaaminen monipuolisesti

→  Rohkaistaan itseilmaisuun, jolla kehitetään tanssijan itsetuntoa

→  Keskusteleva  ja osallistava opetus 

→ Itsereflektion tukeminen

→ oppimisympäristönä on riittävän toiminnallinen, haasteellinen ja motivoiva

Keskeisiä opetuksen rakenteessa huomioitavia asioita:

 • Tanssin ilo
 • Yksilöiden väliset erot
 • Sopeutuminen ryhmään yksilönä
 • Sopeutuminen parityöskentelyyn 
 • Valmentaja /ohjaaja vuorovaikutus
 • Seuratoiminnan/ liittotoiminnan vaikutus
 • Kilpailutoiminta ja –tilanteet

Valmennuksessa ja ohjauksessa huomioitavia asioita:

 • Ryhti 
 • Koordinaatio 
 • Rytmiikka
 • Kimmoisuus/ Notkeus 
 • Ravintotietous 
 • Antidoping valistus 
 • Lihashuolto 
 • Lajinomainen pukeutuminen
 • Tanssivälineiden huolto 
 • Kilpailuihin valmistautuminen ja kilpailurutiinien omaksuminen 
 • Kilpailijan oikeudet ja velvollisuudet

Valmennuksesta sovitaan ennen kauden aloitusta, jolloin laaditaan parikohtainen valmennussuunnitelma oman, nimetyn vastuuvalmentajan/vastuuhenkilön kanssa. Valmennussuunnitelman työstää yhdessä pari, parin vanhemmat sekä vastuuhenkilö/vastuuvalmentaja . Valmennussuunnitelma kehittyy parin edetessä lajissaan haastavammalle tasolle. Valmennushenkilö tarkkailee parin edistymisen lisäksi myös motivaatiota sekä paridynamiikkaa ja keskustelee näistä teemoista tarvittaessa sekä parin että vanhempien kanssa, jotta taataan motivaation säilyminen ja ehkäistään harrastusinnon loppumista. Valmennushenkilö keskustelee vanhempien kanssa myös harrastuksen rajoitteista, kuten muista harrastuksista ja taloudellisista kysymyksistä. Valmennushenkilö seuraa parin kokonaisliikuntaa ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä mm. kausittain käytävissä keskusteluissa sekä harjoituspäiväkirjan (esim. Tanssiurheiluliiton harjoituspassin) avulla. Hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin keskitytään teemakuukausittain, esim. uni, lepo, ruutuaika jne. tarkkailemalla näitä asioita ja keskustelemalla niistä seurantajakson alussa ja lopussa.

Harjoitustunnit sisältävät ikä- ja taitoluokittain mm. tanssin tekniikkaopetusta, yhteisharjoitusta ja ilmaisutaitoa. Fyysistä kehittymistä tukemaan otetaan käyttöön kausittain testausasemalla järjestettävä fysiikkapäivä.

 

Muksumix (5-6v)

MuksuMix-ryhmä on tarkoitettu 5-6-vuotiaille lapsille. Tunneilla pyritään herättämään lapsen kiinnostus tanssiin, rohkaistaan lasta nauttimaan liikkumisesta ja ilmaisusta musiikin ja rytmin vietävänä, sekä harjoitellaan ryhmän jäsenenä toimimista sekä tutustutaan omaan kehoon.

Tanssituntien tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolinen kuva tanssin maailmasta. Erilaisia tansseja opetellaan leikin ja mielikuvien avulla. Ryhmässä opetellaan oman kehon hallintaa ja tuntemista perusliikuntataitoja kehittäen. Tunneilla tanssitaan pieniä, ikätasolle sopivia tansseja yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Tavoitteellisuus ei sulje pois leikinomaisuutta ryhmän toiminnassa. Tunneilla kannustetaan omaehtoiseen liikkeen tuottamiseen eri rytmeissä ja luodaan näin mahdollisuuksia kehon tuntemuksen ja hallinnan kehittymiselle.

Mikäli on halukkuutta, niin ryhmän tavoitteena on osallistua kevätkauden 2019 aikana pidettävään kilpailuun Muksumix 2 - tai Muksumix 4 - sarjassa. Muksumix-kilpailuun voivat osallistua myös tyttöparit, eli vaikka poikapari vielä tässä vaiheessa puuttuisi, se ei ole esteenä. Ryhmän ohjaaja auttaa sopivien parien muodostamisessa ja parin etsimisessä mahdollisuuksien mukaan.

Opeteltavat tanssit ovat ensisijaisesti valssi ja cha cha. Näiden lisäksi harjoitellaan quickstep ja jive. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (45min.)

Uudet kilpatanssin alkeet

Kilpatanssin lasten alkeisryhmät on tarkoitettu aloittaville kilpatanssijoille tai kilpatanssin harrastajille, ja niissä opetellaan perinteisiä vakio-/latinalaistansseja. Alkeissa opetellaan F-luokan 4 tanssia, eli vakioista hidas valssi ja quickstep sekä lattareista cha-cha ja jive. Ryhmiin voi osallistua ilman paria ja autamme myös parin etsimisessä, jos haluaa siirtyä kilpailemaan.

Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään kilpailuun Muksumix 2 - tai Muksumix 4 - sarjassa. Muksumix-kilpailuun voivat osallistua myös tyttöparit, eli vaikka poikapari vielä tässä vaiheessa puuttuisi, se ei ole esteenä. 

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, ennen kilpailuihin osallistumista mahdollisesti useammin (ammattivalmentaja opettajana).

Kun tyttö-poika parit on ryhmässä muodostettu ohjaajan johdolla, nimetään jokaiselle parille oma valmennushenkilö. Tyttö-poika parit siirtyvät kilpatanssin alkeet ryhmään seuraavalla kaudella.

 

Keskeinen sisältö ohjauksessa ja valmennuksessa:

 • Valssin,  cha-chan peruskuvioiden omaksuminen. 
 • Perusrytmin ja perusotteiden ja –asentojen hallinta kaikissa tansseissa. 
 • Tanssillisen tanssimuodon hahmottaminen ryhdin ja jäntevyyden kautta

Kilpatanssin alkeet

Kilpatanssin lasten alkeisryhmät on tarkoitettu aloittaville kilpatanssijoille tai kilpatanssin harrastajille, ja niissä opetellaan perinteisiä vakio-/latinalaistansseja. Alkeissa opetellaan F-luokan 4 tanssia, eli vakioista hidas valssi ja quickstep sekä lattareista cha-cha ja jive. 

Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettäviin kilpailuihin Muksumix 2 - tai Muksumix 4 - sarjassa. Kauden lopussa kilpatanssin alkeille järjestetään katselmukset, jossa katsotaan, että pari on omaksunut tanssin perusteet ja sillä on valmiudet aloittaa harjoittelu kilpailemista varten.

Nimetty valmennushenkilö suunnittelee parin, parin vanhempien ja valmentajan kanssa parin tavoitteet, suunnitelmat, kilpailut ja auttaa paria etenemään kohti tavoitteita. Valmennushenkilö on mukana mahdollisimman usein kilpailuissa ja auttaa paria ja parin vanhempia kilpailupaikalla. Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa (1x ammattivalmentaja, 1x tanssinohjaaja).

Keskeinen sisältö ohjauksessa ja valmennuksessa:

 • Valssin,( tangon), quickstepin, (samban) cha-chan ja jiven peruskuvioiden omaksuminen. 
 • Perusrytmin, painon siirtojen, perusotteiden ja –asentojen hallinta kaikissa tansseissa. 
 • Tanssisuuntien ja käännösmäärien hahmottaminen tilassa vartalon suuntien kautta 
 • Tanssillisen tanssimuodon hahmottaminen ryhdin ja jäntevyyden kautta

Kilpatanssi E-A

E on ensimmäinen kilpailuluokka. E-luokan tansseja ovat hidas valssi, tango, quickstep, samba, cha cha chaa ja jive. Jokaiselle parille on nimetty oma valmennushenkilö, joka suunnittelee yhdessä parin, parin vanhempien ja valmentajien kanssa valmennussuunnitelman. Valmennussuunnitelmaa sisältää myös tavoitteet ja kilpailut. Valmennuksen ja ohjauksen tavoite on pitää parin motivaatiota yllä, kehittää taitoja, kannustaa kilpailemiseen, opettaa ilmaisua ja kannustaa harrastamaan monipuolisesti muitakin lajeja. E-luokkalaiset harjoittelevat kaksi tai kolme kertaa viikossa riippuen valmennussuunnitelmasta. E-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille vähintään kerran vuoden aikana. Valmentajina toimivat ammattivalmentajat ja tanssiohjaajat.

E-luokan keskeinen sisältö valmennuksessa ja ohjauksessa:

 • Nousujen ja laskujen parantaminen (vartalo-, jalka- ja jalkateränousu) 
 • Käännösmäärien kehittäminen oikeisiin mittoihin 
 • Jalkatekniikka ja jalkaterätekniikka 
 • Vastaliike (CBM) ja vastaliikeasento (CBMP) 
 • Vartalon swing, kallistukset 
 • Ohjaus, vartalon ja käsien käyttö 
 • Lisätään tarvittaessa kuvioita sallittujen kuvioiden listalta, vanhoja kuvioita mahdollisimman paljon hyväksi käyttäen 
 • (Opitaan rumba ja foxtrot)

 

D-luokassa tanssitaan vakiotansseista valssi, tango, foxtrot, quickstep ja latinalaistansseista samba, cha-cha, rumba, jive. D-luokassa tanssitaan edelleen rajoitetuin kuvioin mutta ne ovat haastavampia, hieman näyttävämpiä ja teknisesti vaativampia kuvioita. Valmennuksen ja ohjauksen tavoite on pitää parin motivaatiota yllä, kehittää taitoja, kannustaa kilpailemiseen, opettaa ilmaisua ja kannustaa harrastamaan monipuolisesti muitakin lajeja. D-luokkalaiset harjoittelevat kolme kertaa viikossa osallistuen ryhmä- ja yksityistunneille riippuen valmennussuunnitelmasta. D-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille kerran kauden aikana. Valmentajina toimivat ammattivalmentajat ja tanssiohjaajat.

 

D-luokan keskeinen sisältö ohjauksessa ja valmennuksessa:

 • Painonsiirron, nousujen ja laskujen, jalkaterätekniikan, CBM:n, CBMP:n, kallistusten ja käännösmäärien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja näiden taitojen parantaminen.
 • Eri tanssien karakteerit / tansseille ominaiset liikkumistavat 
 •  Musiikin aistimisen ja ajoituksen (aksentointi, fraseeraus) monipuolistaminen koreografian kautta 
 •  Lisätään kuvioita sallittujen kuvioiden listan mukaisesti, vanhoja kuvioita mahdollisimman paljon hyväksi käyttäen. 
 • Opitaan wienervalssi ja pasodoble.

 

C-luokassa tanssitaan vakiotansseista kaikki viisi eli valssi, tango, wienin valssi, foxtrot, quickstep ja latinalaistansseista kaikki viisi eli samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive. C-luokassa tanssitaan edelleen rajoitetuin kuvioin, mutta kuviot ovat teknisesti vaativia ja näyttäviä. Valmennuksen ja ohjauksen tavoitteena on kehittää taitoja, opettaa ilmaisua, kehonhallinnan harjoittelu, fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoitusta. Harjoitukset koostuvat ryhmätunneista ja yksityistunneista sekä ns. vapaista harjoituksista. C-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille kerran kauden aikana. C-luokassa tanssivat parit harjoittelevat 3-5 kertaa viikossa parin valmennussuunnitelman mukaisesti. Parilla saattaa olla oheisharjoittelua (esim. lenkkeilyä, kuntosaliharjoittelu yms.) kilpatanssiharjoitusten lisäksi. Valmentajina toimivat ammattilaisvalmentajat ja tanssiohjaajat. Parilla on oma valmennusvastaava, joka yhdessä parin ja parin vanhempien kanssa suunnittelee valmennussuunnitelman.

C-luokan keskeinen sisältö ohjauksessa ja valmennuksessa:

 • Teknisten taitojen edelleen parantaminen 
 • Foot speed, body speed, rotaatio
 •  Perusvariaatioiden ymmärtäminen ja perusliikeratojen monipuolisempi ajoitus
 • Lisätään tarvittaessa kuvioita sallittujen kuvioiden listan mukaisesti, vanhoja kuvioita mahdollisimman paljon hyväksi käyttäen.

B-luokassa tanssitaan vakiotansseista kaikki viisi eli valssi, tango, wienin valssi, foxtrot, quickstep ja latinalaistansseista kaikki viisi eli samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive. B-luokassa kaikki 10 tanssia voidaan tanssia vapain kuvioin eli suoritustapaa ei enää määritellä, tekninen taitavuus ja näyttävyys ratkaisevat arvostelussa. Valmennuksen ja ohjauksen tavoitteena on kehittää taitoja, opettaa ilmaisua, kehonhallinnan harjoittelu sekä harjoittaa fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoitusta. Harjoitukset koostuvat ryhmätunneista ja yksityistunneista sekä ns. vapaista harjoituksista. B-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille kerran kauden aikana. B-luokassa tanssivat parit harjoittelevat vähintään 4 kertaa viikossa parin valmennussuunnitelman mukaisesti. Parilla saattaa olla oheisharjoittelua (esim. lenkkeilyä, kuntosaliharjoittelu yms.) kilpatanssiharjoitusten lisäksi. Parilla on oma valmennusvastaava, joka yhdessä parin ja parin vanhempien kanssa suunnittelee valmennussuunnitelman.

A-luokassa tanssitaan vakiotansseista kaikki viisi eli valssi, tango, wieninvalssi, foxtrot, quickstep ja latinalaistansseista kaikki viisi eli samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive. A-luokassa kaikki 10 tanssia voidaan tanssia vapain kuvioin eli suoritustapaa ei enää määritellä, tekninen taitavuus ja näyttävyys ratkaisevat arvostelussa. Valmennuksen ja ohjauksen tavoitteena on kehittää taitoja, opettaa ilmaisua, kehonhallinnan harjoittelu sekä harjoittaa fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoitusta. Harjoitukset koostuvat ryhmätunneista ja yksityistunneista sekä ns. vapaista harjoituksista. A-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille kerran kauden aikana. A-luokassa tanssivat parit harjoittelevat vähintään 5 kertaa viikossa parin valmennussuunnitelman mukaisesti. Parilla saattaa olla oheisharjoittelua (esim. lenkkeilyä, kuntosaliharjoittelu yms.) kilpatanssiharjoitusten lisäksi. Parilla on oma valmennusvastaava, joka yhdessä parin ja parin vanhempien kanssa suunnittelee valmennussuunnitelman.

Valmennussuunnitelmaan kuuluu lajiharjoitteiden ja oheisharjoitteiden lisäksi näkemys tanssijan kokonaisvaltaisesta terveydestä. Yksi toimintamme arvoista on hyvinvoiva hyrräläinen, ja valmennusvastaavan, valmentajien sekä vanhempien kanssa yhteistyössä käydään läpi teemakuukausittain hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten terveellinen ravinto, lepo, antidoping ja päihteettömyys. Näistä löytyy tietoa myös nettisivuiltamme. 


Kotkan Hyrrien parit, heidän vanhempansa sekä vastuuvalmentaja - tai -henkilö pitävät paripalaverin kerran kaudessa. Paripalaverissa keskustellaan mm. seuraavista asioista ja tehdään tämän perusteella kaudelle harjoitusohjelma:


 1. Aikaisemman kauden toteuma
 2. Tanssilliset tavoitteet - vakiot
 3. Tanssilliset tavoitteet - lattarit
 4. Kilpailulliset tavoiteet
 5. Kipailut
 6. Parin omat tavoiteet
 7. Vanhempien toiveet
 8. Yksityistunnit/harjoitukset
 9. Muut harrastukset ja niiden ajankohta
 10. Kokonaisliikuntamäärä
 11. Uni ja ravinto
 12. Muut asiat
 13. Seuraava palaveri
Image

Aikuisryhmät

Kaikkien aikuisten harrasteryhmien tarkoituksena on tarjota monipuolista liikuntaa sekä luontevat mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen. Jokainen saa edetä omaa henkilökohtaista tahtiaan, mutta kuitenkin tarjolla on riittävästi haasteita motivaation säilymiseksi. Kaikilla on mahdollisuus esiintymiseen ja lajista riippuen myös kilpailemiseen. Ohjaajat ovat oman opetettavan alansa ja tanssilajinsa asiantuntijoita. Tunnilla edetään lämmittelyn, opetettavan asian, sen harjoittelun ja loppuverryttelyn kautta ryhmän taitotason mukaan. Suosituimmissa ryhmissä on alkeisryhmän lisäksi tarjolla jatkoryhmä tai -ryhmiä. Alkeistasolta seuraavalle siirrytään ohjaajan palautteen mukaan.

Rock’n’Swing-tanssit

Hyrrissä opetetaan STUL:n kisoissa kilpailtuja rns-tansseja, boogie woogie, lindy hop, bugg ja fusku kolmessa ryhmässä. Aloittelijoille on oma ryhmänsä jossa tutustutaan lajin perusaskeleeseen ja peruskuvioihin sekä paritanssin perusolemukseen sosiaalisena lajina muun muassa vapaaehtoisella parinvaihdolla. Jatkotasolla syvennetään lajituntemusta, hankitaan lisää tanssikokemusta ja pyritään sitouttamaan harrastaja lajiin sekä seuraan tarjoamalla mahdollisuuksia esiintymisiin, kilpailemiseen ja kouluttautumiseen ohjaajaksi. Kisaryhmässä keskitytään hankkimaan taitoja, joita tarvitaan kilpailuissa. Perehdytään musiikinrakenteeseen, musiikintulkintaan- ja rytmiikkaan sekä esiintymiseen yleisön edessä. 

Toistaiseksi kaikki ikä- ja taitoluokat ovat samoissa ryhmissä, minkä on havaittu edistävän ryhmän yhteenhitsautumista ja helpottanut uusien harrastajien mukaantulemista. Alkeis- ja jatkoryhmien opetus on osittain päällekkäin, jolloin kokeneet harrastajat tanssivat uusien harrastajien kanssa ensimmäisen puoli tuntia treeneistään. Junioriharrastajia pyritään mahdollisimman aikaisin ohjaamaan kilpailemisen pariin löytämällä heille “oma pari”, jonka kanssa treenata.

RnS-tanssien opetus jatkotasolla pohjautuu niin sanottuun pyramidimalliin. Alimmaisella tasolla keskitytään tanssia-asentoon ja vartalon painopisteen hallintaa ensin paikallaan ja sitten liikkeessä. Kolmannella tasolla tutustutaan vientiseuraamiseen ja siihen vaadittaviin taitoihin. Tämän jälkeen tulevat kuviot ja liikkuminen parin kanssa vapaassa viennissä keskittyen seuraajan ja viejän tehtäviin omissa rooleissaan (roolit eivät ole sukupuoleen sidottuja). Kilpatasolla tähän liitetään esiintyminen ja oman “jutun” löytäminen niin sanottu pyramidin kärki.

Lajia ei ole sidottu mihinkään ennalta määrättyihin kuvioihin. Jokainen ohjaaja saa tehdä kurssinsa sisällöstä kuvioiden osalta oman näköisensä.

Seurassa on muutama nuorempi juniori-ikäisiä rns-harrastaja, joille periaatteessa opetetaan samoja asioita, mutta keinot ovat enemmän tekemisen kuin sanallisen opettamisen kautta annettuja. 

Rns-jatkoryhmäläisten kanssa käydään jatkuvaa vapaata keskustelua mihin he harrastajina haluaisivat, että opetus suunnataan. Lisäksi tunneilla tutustutaan välillä uusiin swingtanssilajeihin, jotta nähdään kuinka harrastajat ottavat ne omakseen.

Kisaryhmäläisten kanssa tehdään kausisuunnitelma, jonka tekemiseen osallistuvat pari, ohjaaja ja parien vanhemmat.

Tankotanssi

Tankotanssissa turvallisuus on tärkeää. Nettisivuiltamme löytyy yksityiskohtaiset ohjeet eri ikätasoille sopivista ryhmistä, vaatetuksesta, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen tarpeellisuudesta sekä muista huomioon otettavista asioista. Ohjatut ryhmätunnit pitää ammattitaitoinen ohjaaja ja vapailla vuoroilla saavat harjoitella vain Hyrrissä tankotanssia harrastaneet yhdessä kokeneempien harrastajien kanssa. Viiden kerran alkeiskurssin päätteeksi ohjaaja suosittelee joko jatkoryhmää tai alkeiskurssin uusimista harrastajan edistymisen mukaan. Jatkoryhmää varten harrastajalla pitää olla taito invertoida eli nousta tangolle pää alaspäin. Taitojen karttuessa jatko 1-ryhmästä on mahdollisuus siirtyä ohjaajan arvion mukaan jatko 2-ryhmään, jossa harjoittelevat seuramme kokeneimmat tankotanssijat.

Tankotanssitunti koostuu aina lämmittelystä ja lihaskunto-osuudesta, taitojen harjoittelusta ja loppuverryttelystä. Ohjaaja neuvoo ja auttaa jokaista myös henkilökohtaisesti. Tarvittaessa harjoiteltavia asioita eriytetään helpompaan tai vaativampaan suuntaan. 

Viikkotuntien lisäksi tankotanssista on tarjolla tiiviskursseja vaihtelevin teemoin. 

Lavatanssi

Hyrrissä on kaksi lavatanssien viikkoryhmää, alkeet ja jatkoryhmä. Alkeisryhmässä painotetaan yleisimpien lavatanssien (mm. valssi, tango, humppa, cha cha  ja fusku) opettelua yhdessä ammattivalmentajien kanssa. Jatkoryhmässä opeteltuja perustaitoja syvennetään ja harjoitellaan tarkemmin tanssien perustekniikkaa ja lisää kuvioita. Lisäksi keväisin tarjotaan vasta-alkajille kuuden kerran lavatanssin tiiviskurssi kesälavakautta ajatellen. Tällöin kurssihintaan kuuluu myös pääsylippu lavatansseihin läheiselle lavalle, ja ensimmäisiin tansseihin mennään kurssilaisten kanssa yhdessä. Samalla käydään läpi lavaetikettiä ja rohkaistaan kokeilemaan lavalla tanssimista käytännössä.

Lavatanssin opetus tapahtuu näyttämällä ja kokeilemalla ja ennen kaikkea tanssimalla mahdollisimman paljon musiikkiin.  Tärkeintä on päästä tekemään ja yrittämään, eikä niinkään puhdas tekniikka, jota toki jatkoryhmässä ja taitojen kehittyessä harjoitellaan.

 

Urheilijan/harrastajan polku Kotkan Hyrrissä

Image